Gedragsregels en belangrijke informatie FC Pro Groepstraining

Definities:

Cyclus: periode van tien weken waarin er wekelijks een training plaatsvindt, met uitzondering van schoolvakanties, op de in Nederland officiële feestdagen of (een) nader door opdrachtnemer aangegeven dag(en).

Deelnemer: kind jonger dan vijftien jaar dat deelneemt aan de FC Pro Groepstraining.

Opdrachtnemer: FC Pro, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81656580.

Wettelijk vertegenwoordiger: Ouder(s) of voogd.

Gedragsregels en belangrijke informatie FC Pro Groepstraining

 • Deelnemer dient vóór aanvang van de training aanwezig te zijn. Indien deelnemer te laat aanwezig is, heeft opdrachtnemer het recht om deelnemer te weigeren tot de training.
 • Deelnemer dient zich positief op te stellen tegenover de andere deelnemers en opdrachtnemer.
 • De wettelijk vertegenwoordiger van deelnemer is verplicht om voor aanvang van de 3e training in de cyclus een FC Pro shirt en trainingsjack aangeschaft te hebben voor deelnemer. Daarnaast is het voor deelnemer verplicht om te trainen in een zwarte trainingsbroek en zwarte sokken. Hierbij maakt het merk niet uit. Voetbalschoenen zijn naar eigen keuze. Wanneer deelnemer niet aan deze bepaling voldoet, heeft opdrachtnemer het recht om deelnemer de toegang tot de training te weigeren. Dit leidt uitzondering wanneer de betreffende kleding (tijdelijk) niet geleverd kan worden. Dan wordt er in samenspraak met deelnemer en wettelijk vertegenwoordiger, naar een passende oplossing gezocht.
 • Het dragen van sieraden is verboden.
 • Deelnemer dient zich voor, tijdens en na de activiteit correct te gedragen. Indien deelnemer zich niet correct gedraagt, staat het opdrachtnemer vrij om deelnemer te waarschuwen en indien nodig uit te sluiten van verdere deelname aan de training. In geval van uitsluiting van verdere deelname aan de training, zal er door opdrachtnemer met de wettelijk vertegenwoordiger en deelnemer naar een oplossing gezocht worden waar alle partijen tevreden over zijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de trainingen. Opdrachtnemer is niet gehouden om in dat geval de trainingskosten terug te betalen.
 • Deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door deelnemer, zullen de eventuele kosten worden verhaald op de wettelijk vertegenwoordiger van deelnemer en/of deelnemer.
 • Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid, dient deelnemer dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger zorg te dragen voor de afmelding. Deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger meldt (zich) (deelnemer) uiterlijk de dag vóór de training vóór 22.00 uur af door te mailen naar info@fc-pro.nl. Bij plotselinge ziekte of een andere reden van afwezigheid, dient deelnemer of de wettelijk vertegenwoordiger de afmelding uiterlijk op de trainingsdag vóór 8.15 uur door te mailen naar info@fc-pro.nl.
 • In de situatie dat deelnemer zich afmeldt vanwege een blessure of ziekte, krijgt deelnemer een korting van de helft van de prijs van een training (te weten: € 10). Deze korting wordt ingezet bij een eventuele volgende cyclus of activiteit van FC Pro. Mocht deelnemer niet meer meedoen met activiteiten bij FC Pro, vervalt deze korting. Bij ziekte komt deelnemer per cyclus twee keer in aanmerking voor deze korting, bij een blessure vier keer. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om in het voordeel van deelnemer af te wijken van voorgaande.
 • Wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens van deelnemer, zodat opdrachtnemer deelnemer kan contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij per e-mail en social media.

 

Cyclus

 • De training(en) in een cyclus die val(t)(len) binnen een schoolvakantie of op (een) in Nederland officiële feestdag(en), (zal) (zullen) worden verplaatst naar de daaropvolgende zondag(en) of een nader door opdrachtnemer aangegeven moment. Dit leidt uitzondering wanneer opdrachtnemer de training(en) laat plaatsvinden binnen de schoolvakantie of op (een) in Nederland officiële feestdag(en) en wettelijk vertegenwoordiger hier tijdig over inlicht.

Niet doorgaan training

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om (een) training(en) niet door te laten gaan. De training(en) (zal) (zullen) op een nader moment plaatsvinden. Opdrachtnemer zal wettelijk vertegenwoordiger hier tijdig over inlichten.

 

Niet doorgaan cyclus

 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een cyclus niet door te laten gaan. Denk hierbij onder andere aan de situatie dat er onvoldoende aanmeldingen voor de cyclus zijn ontvangen. Eventueel al door opdrachtnemer van wettelijk vertegenwoordiger voor de cyclus ontvangen geld, zal aan wettelijk vertegenwoordiger of een door wettelijk vertegenwoordiger aan te wijzen persoon, worden terugbetaald. Reeds door wettelijk vertegenwoordiger voor de cyclus aangeschafte FC Pro trainingskleding, komt ten goede van deelnemer en daarom zal de aankoopprijs niet door opdrachtnemer aan wettelijk vertegenwoordiger worden terugbetaald.

 

Kortingen

 • Bij meerdere aanmeldingen uit hetzelfde gezin, biedt FC Pro een korting aan van €5 per kind per cyclus.