Algemene voorwaarden FC Pro

                            Versie februari 2023

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Bijlage: Een aanhangsel bij de overeenkomst, welke integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden tussen de overeenkomst en de bijlage(n) prevaleert de overeenkomst;
Offerte: ieder voorstel, aanbod, uitnodiging, prijsopgave of anderszins aan opdrachtgever, in welke vorm dan ook, voor het aangaan van een overeenkomst.
Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
Opdrachtnemer: FC Pro, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81656580;
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening zoals gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever;
Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer;
Schriftelijk: Door middel van geschreven documenten of e-mailcommunicatie of door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie.
Wettelijk vertegenwoordiger: Ouder(s) of voogd

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
1.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.
2.3 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
2.5 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer aan opdrachtgever.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals weergegeven in de offerte van opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 4: Hiërarchie gehanteerde documenten
4.1 Er kan zich de situatie voordoen dat bepalingen in verschillende documenten strijdig zijn met elkaar. Dan is het goed om te weten welke bepaling voor gaat op de andere. De volgende volgorde wordt gehanteerd:
-de overeenkomst;
-de bijlage(n);
-algemene voorwaarden;
-aanvullende voorwaarden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst  
5.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
5.2 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
5.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 6: Wijziging in de opdracht
6.1 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en die meerwerk veroorzaken, zullen altijd onmiddellijk met opdrachtgever worden besproken. Deze werkzaamheden zullen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Er kan ook sprake zijn van meerwerk als door opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij opdrachtgever.
6.2 Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer zijn voorgelegd. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

Artikel 7: Medewerking opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, indien dit uit de aard van de opdracht voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
7.4 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Prijs en betaling
8.1 De prijs zoals weergegeven in de offerte, is inclusief omzetbelasting (BTW).
8.2 Opdrachtnemer geeft in de offerte een prijs op. Het kan dat deze prijs is gebaseerd op foutieve gegevens die door opdrachtgever zijn aangeleverd. Dan staat het opdrachtnemer vrij om de prijs aan te passen. Dit recht heeft opdrachtnemer ook nadat de overeenkomst is gesloten.
8.3 Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten. Dit leidt uitzondering wanneer de onjuiste prijs als realistisch kan worden beschouwd en opdrachtgever van deze onjuist weergegeven prijs uit mocht gaan.
8.4 Opdrachtnemer factureert opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden. Betaling door opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
8.5 Bij overschrijding van de onder 8.4 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
8.6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
8.7 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 9: Opzegging
9.1 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die een opdracht heeft verstrekt, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan hij de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Dit geldt zowel voor de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, als voor de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan. In voornoemde verhouding is het voor opdrachtnemer slechts mogelijk om de overeenkomst op te zeggen wanneer deze voor onbepaalde tijd is aangegaan en niet door volbrenging eindigt of indien er sprake is van gewichtige redenen.
9.2 Wanneer de overeenkomst is gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en beide handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn, is tussentijdse opzegging uitgesloten. Dit leidt uitzondering wanneer opdrachtnemer of opdrachtgever een gewichtige reden dan wel gewichtige redenen heeft.
9.3 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij (een gedeelte van) het factuurbedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
9.4 Ingeval opdrachtgever of opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
9.5 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10: Ontbinding en/of opschorting
10.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van opdrachtgever, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van opdrachtgever, opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

10.2 Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
10.3 Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is of opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.
10.5 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 11: Reclames en onderzoek
11.1 Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij opdrachtnemer, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
11.2 Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
11.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
11.4 Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal opdrachtnemer te zijner keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
11.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Partijen zijn gehouden om de verbintenis(sen) die voortvloei(t)(en) uit de overeenkomst, na te komen. Het kan echter zo zijn dat partijen daartoe niet in staat zijn. Denk daarbij aan een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening konden of hadden hoeven houden en deze omstandigheid ervoor zorgt dat partijen hun verbintenis(sen) niet kunnen nakomen. De partij die een beroep doet op overmacht, moet de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk na het moment waarop hij tekortschiet in de nakoming van de verbintenis(sen), schriftelijk op de hoogte stellen vergezeld van bewijsstukken.
12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een oorlog, een natuurramp, een storing van telecommunicatiefaciliteiten, maatregelen van overheidswege en het niet beschikbaar zijn van de persoon die is aangewezen om de verbintenis(sen) na te komen.
12.3 Het staat partijen vrij om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden op het moment dat de overmachtssituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd of wanneer vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan 30 (dertig) dagen zal duren. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door de opdrachtnemer afgesloten beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever op basis van de gesloten overeenkomst aan opdrachtnemer is verschuldigd, tot een maximum van € 1.500,00.
13.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd opdrachtnemer aan te spreken tot het in artikel 13.2 bedoelde beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens derden (i.e. de feitelijke uitvoerders), is uitgesloten, terwijl in alle gevallen de aansprakelijkheid nooit meer bedraagt dan het in artikel 13.2 bedoelde beperkte bedrag.
13.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 14: Geheimhouding en boete
14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer spreken af dat de informatie die zij aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze verplichting geldt zowel voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, tijdens de uitvoering van de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst. Het is niet relevant of de informatie als zodanig met ‘vertrouwelijk’ is aangeduid of niet. Deze verplichting geldt tevens voor de werknemer(s) en derde(n) die door partijen word(t)(en) ingeschakeld om de verbintenis(sen) na te komen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan hen opleggen.
14.2 In afwijking van lid 1 geldt dat partijen niet tot geheimhouding gehouden zijn wanneer een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak hen dwingt tot (gedeeltelijke) openbaarmaking.
14.3 Bij overtreding door een van de partijen van het bepaalde in artikel 14.1 is de andere partij bevoegd zonder dat hiertoe enige voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling vereist is, aan de overtredende partij een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 2.500,00 per overtreding alsmede een boete van € 1.000,00 per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer.
15.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
16.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
16.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17: Verwerking persoonsgegevens
17.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van opdrachtnemer persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtnemer verwijst opdrachtgever voor verdere informatie naar de privacyverklaring op de website van opdrachtnemer.

Artikel 18: Gebruik foto’s en video’s
18.1 Om zijn diensten en producten te promoten, maakt dan wel laat opdrachtnemer maken: foto’s en video’s. Deze foto’s en video’s gebruikt opdrachtnemer alleen voor eigen doeleinden. Denk daarbij bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het gebruik ervan voor: de website, LinkedIn, Instagram, Facebook en andere social media, maar eveneens voor flyers en overige promotionele doeleinden.
18.2 Op het moment dat opdrachtnemer foto’s en video’s maakt  dan wel laat maken, en daarbij opdrachtgever in beeld brengt, is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Op het verwerken van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat hij in lijn met deze wetgeving dient te handelen. Zo moet opdrachtnemer een wettelijke grondslag hebben om de persoonsgegevens te verwerken. De volgende wettelijke grondslagen zijn er: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang of openbaar gezag en gerechtvaardigd belang.
18.3 Opdrachtnemer maakt voor het kunnen promoten van zijn diensten en producten middels de foto’s en video’s, gebruik van de wettelijke grondslag: toestemming. Opdrachtnemer verkrijgt deze toestemming van opdrachtgever door van opdrachtgever een positieve actie te vragen (de ‘ opt-in’ ).
18.4 Indien opdrachtgever jonger is dan 16 jaar, is hij niet gerechtigd om zelf deze toestemming te geven. Dan dient opdrachtnemer een akkoord te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger, zoals de ouder of voogd. 
18.5 Het staat opdrachtgever te allen tijde vrij om zijn gegeven toestemming in te trekken. Van deze mogelijkheid kan opdrachtgever gebruik maken door een e-mail te versturen naar info@fc-pro.nl. Na ontvangst van de e-mail van opdrachtgever, zal opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk informeren over het gegeven dat er geen foto’s en video’s meer zullen worden gemaakt van opdrachtgever. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet.
18.6 Het weigeren van toestemming door opdrachtgever dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, heeft geen invloed op het kunnen deelnemen aan de activiteit(en).
18.7 Het is voor opdrachtgever en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger, toegestaan om foto’s en video’s te maken voor, tijdens en na het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht door opdrachtnemer. Dit alleen voor privégebruik. Voorgaande geldt niet indien opdrachtnemer expliciet kenbaar maakt dat het niet is toegestaan om foto’s en video’s te maken.

Artikel 19: Vrijwaring derden
19.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
19.2 Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan, indien opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van artikel 19.1 en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever

Artikel 20: Vervaltermijn
20.1 Het niet eisen van naleving van de algemene voorwaarden door opdrachtnemer, leidt niet tot het verval van rechten van opdrachtnemer.
20.2 Voor zover in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 21: Contractsoverneming
21.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te dragen aan derden.
21.2 Voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
21.3 Voorts geldt dat voor zover opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractsoverneming, dat opdrachtgever opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte dient te brengen en dat opdrachtnemer het recht heeft de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22: Conversie
22.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het niet toepasselijk beding. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht om over deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
22.2 In dat geval behouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Artikel 23: Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze 
23.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op de verdere rechtsverhouding(en) tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
23.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de bepalingen van de overeenkomst, dan wel over de uitvoering daarvan, met elkaar in overleg te treden. Daarbij trachten zij deze geschillen in onderling overleg te beslechten.
23.3 Geschillen die uit de (uitvoering van de) overeenkomst voortvloeien en die niet in der minne (onderling overleg) beslecht kunnen worden, worden aan de ter zake bevoegde rechter voorgelegd.
23.4 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst
23.5 In afwijking van lid 4, behouden partijen zich het recht voor om het geschil op een andere dan de in lid 4 genoemde wijze te beslechten. Dit kan echter alleen wanneer partijen dit expliciet en schriftelijk overeenkomen.

Artikel 24: Wijziging algemene voorwaarden
24.1 Het staat opdrachtnemer vrij om de inhoud van de algemene voorwaarden, te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk voorzien van iedere nieuwe versie van de algemene voorwaarden op een manier dat hier ook op een later moment kennis van kan worden genomen door opdrachtgever. Tevens zal opdrachtnemer een ingangsdatum benoemen per wanneer de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst. Om de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op de gesloten overeenkomst, is het niet relevant of de opdrachtgever ook daadwerkelijk kennis heeft genomen van de nieuwe algemene voorwaarden.